Yasal Mevzuatlar Çerçevesinde Verdiğimiz Vergi Konuları Dışındaki Tasdik Hizmetleri

Bankalar Kanunu:

 • 31/05/1995- 22299 R.G. Yönetmelik ile; Bankalardan kredi alınırken istenen Hesap Durumu Belgesi, Bilanço ve Gelir Tablosu Tasdik Raporu. 18/06/1999- Bankalar Kanunu 11/11 bendi gereğince, bankalarca açılacak krediler ve verecekleri kefalet ya da teminatlar için BDDK tarafından belirlenecek limitlerin üzerinde olanlar için Hesap Durumu Belgesi, Bilanço ve Gelir Tablosu’nun denetlenmesi şartı getirilmiştir.
 • 27/06/2001- 24445 R.G. Yönetmelik ile; Bankalarda sermayenin %10’dan fazlasına sahip olan ortakların mal varlıklarının tasdiki.

İşsizlik Sigortası Kanunu:

 • 08/09/1990 Tarih ve 23810 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 4447 sayılı Kanun ile; İşsizlik Sigortası Fonu’nun gelir ve giderlerinin tespiti.

Organize Sanayi Bölgeleri:

 • 4562 sayılı OSB Kanunu ile; Organize Sanayi Bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi ve tasdiki.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu:

 • 3568 Sayılı Yasanın 12’nci maddesine istinaden yayımlanan Yönetmelik ile 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanuna İlişkin Yönetmelik gereği Radyo ve TV kuruluşlarının reklam gelirlerinin ve buna isabet eden Üst Kurul Paylarının doğruluğu yeminli mali müşavir tasdikine tabi tutulmuştur.

Sanayi Odaları:

 • Yerli malı belgesi başvurusunda yerli katkı oranı tespiti,
 • Kapasite Raporunda yer alan makine-teçhizatın tespiti.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

 • 4691 sayılı TGB Kanunu ile; Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi ve tasdiki.

Ticaret Bakanlığı:

 • Şirketlerin tür değiştirme, birleşme ve bölünmelerinde Özvarlık Tespit Raporu,
 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti ve Şirket Özvarlığının Korunduğuna İlişkin Tasdik Raporu,
 • Dağıtılmamış Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye Eklenmesine Ait Tasdik Raporu,
 • Olağanüstü Yedek Akçelerin Sermayeye Eklenmesine Ait Tasdik Raporu
 • 04/08/2006 – 26249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2006/15) ile; GTİP numaraları belirtilen eşyanın (birim kıymetleri az olanlar) ithalinde gözetim uygulaması usul ve esasları belirlenmiştir. Gözetim Belgesi düzenleme tarihinden itibaren, gözetim belgesi kapsamında ithal edilen eşyanın tümünün stokları bitinceye kadar “YMM Gözetim Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu”nun her üç ayda bir İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi zorunludur,
 • 31/12/2008 – 27097 (2.mük.) Resmi Gazete’de yayımlanan Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (2009/21) gereği; 02/02/2009 tarihinden itibaren yapılacak ithalat başvurularında yılda bir kez olmak üzere “Yeminli Mali Müşavir onaylı İthalatçı Bilgi Formu” istenmektedir.

Tübitak:

 • Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji Ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik ile; TÜBİTAK tarafından Ar-Ge Projesi onaylanan firmalara yapılan desteğe ilişkin proje harcamaları değerlendirme raporu.

Vergi Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

Tam Tasdik Hizmeti

Katma Değer Vergisi İadesi Hizmeti

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’ne İlişkin Hizmetler

Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

Birleşme, Bölünme, Devir ve Tasfiye İşlemleri

Vergisel Denetim ve Revizyon Hizmeti

Özel AmaçlıRaporlar

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN