Transfer Fiyatlandırması Raporlarının Hazırlanması ve Emsal Fiyat Analizi Hizmetleri

Türkiye’de yürürlükte olan transfer fiyatlandırması mevzuatı uyarınca mükelleflerin bir takım belgelendirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bunlar bazı şartların bulunması halinde üç ayrı rapor hazırlanması ve Kurumlar Verisi beyannamesi ekinde verilmesi gereken yıllık transfer fiyatlandırması formunun idareye verilmesidir.

Transfer Fiyatlandırması Raporlama Yükümlülükleri:

 1. Genel Rapor
 2. Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu
 3. Ülke Bazlı Rapor
 4. Transfer Fiyatlandırması Formu

Genel rapor:

Çok uluslu işletmeler grubuna bağlı ve bir önceki hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançodaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satışlar tutarının her ikisi de 500 milyon TL ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından hazırlanır.

Buna göre, bir hesap dönemi ile ilgili genel rapor hazırlanması için;

 1. a) Çok uluslu işletmeler grubuna bağlı bir kurumlar vergisi mükellefi olması,
 2. b) İlgili hesap döneminden bir önceki hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançodaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satışlar tutarının her ikisinin de 500 milyon TL ve üzerinde olması gerekmektedir.

Yıllık Transfer fiyatlandırması Raporu:

İlişkili kişilerle gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihe kadar yıllık transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanması ve istenmesi halinde Mali İdare veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesidir.

Ülke Bazlı Rapor:

Ülke bazlı rapor, Genel rapordan farklı olarak esas itibariyle 3 adet tablodan oluşan bir raporlama yükümlülüğüdür. Bu itibarla daha önceden var olan TF, KEYK ve Örtülü sermaye formuna benzerlik göstermektedir.

Raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlar ve elektronik ortamda İdareye sunar.

Transfer fiyatlandırması Formu:

Kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan transfer fiyatlandırması formunu doldurmak suretiyle ilişkili işlem ve kişilerin işlem türü, işlem tutarı ve yöntem itibariyle beyan edilmesidir.

Yukarıda bahsedilen iki tür belgelendirme yükümlülükleri esas itibariyle birbiriyle bağlantılı ve birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir. Bu nedenle, beyanname ekinde sunulan formda belirtilen ilişkili kişiler ve işlemler hakkındaki bilgiler ile transfer fiyatlandırması raporlarında yapılan açıklamaların birbirleri ile tutarlı olması gerekmektedir.

Yıllık belgelendirme yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmesi, mükelleflerin ileride bir vergi incelemesine tabi tutulması durumunda, ilişkili işlemleri hakkında geçmişe dönük olarak gerek zaman gerekse maliyet açısından büyük yük getirecek çalışmalar için önceden hazırlıklı olmalarına ve tutarlı bir transfer fiyatlandırması politikası uygulandığını göstermelerine yardımcı olacak bir işlemdir.

Ayrıca transfer fiyatlandırması belgelendirme çalışması sırasında, şirketin ilişkili işlemlerinde üstlendiği fonksiyon ve riskler hakkında makro düzeyde bir analiz yapılmakta ve gerekli tedbirleri alması için önemli bir fırsat sunulmaktadır.

Bu kapsamda, şirketimizin vermiş olduğu hizmetler aşağıdaki gibidir;

 • Şirketinizin fonksiyon ve risk yapısının çıkarılması,
 • Şirketinizin transfer fiyatlandırması politikalarının gözden geçirilmesi,
 • İlişkili işlemlerle ilgili anlaşmaların incelenmesi,
 • İlişkili işlemlerin mahiyetine en uygun transfer fiyatlandırması yönteminin belirlenmesi,
 • İlişkili işlemlerin iç ve dış emsal açısından ekonomik analizler ve değişik veri tabanları araştırmaları ile desteklenmesi
 • Transfer Fiyatlandırması raporlarının hazırlanması

TRANSFER FİYATLANDIRMASI HİZMETLERİ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK VE YENİDEN YAPILANDIRMA HİZMETLERİ

PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMALARI

TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYUŞMAZLIKLARI İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN