Teknoparkta Brüt Ücret – Net Ücret Uygulamasında Yeni Gelişme “SGK’nın 2020/20 Genelgesi”

Mehmet ÇALTEKİN

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.

Söz konusu istisnanın özellikle net ücrette uygulanmasında, sigorta primine esas kazancın belirlenmesi açısından konuya taraf olan çalışan-işveren ve kamu otoritesi arasında uzun yıllardır tam bir görüş birliği yoktu. Bu kapsamda, Teknoparklarda net ücretin uygulandığı durumda sigorta primine esas kazancın nasıl hesaplanacağına ilişkin olarak yıllardır verdiğimiz hesaplama örneği; ilk aşamada TGB Uygulama Yönetmeliğinde 2016 yılında yapılan değişiklik ve ardından bu yazımıza konu olan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ nın 08.06.2020 tarihli ve 2020/20 sayılı Genelgesinde açıklandığı haliyle kabul görmüş ve brütleştirmeye ilişkin hesaplamanın, bizim de ilk günden bu yana belirttiğimiz şekilde olması gerektiği yönünde açıklamalar yer almıştır.

Muhasebe’de Covid-19 Çarpan Etkisi: Dijitalleşme ve Dış Kaynaklı (Outsource) Hizmet Farkındalığı

Dr. Abdülkadir ŞAHİN

Yakın geçmişte dijitalleşmenin mesleklere etkisini ortaya koyan bütün çalışmalar muhasebe ve denetim sektörünün teknolojik devrim ve dijitalleşmeden en çok etkilenecek sektörler arasında yer alacağı üzerinde ortak görüş açıklamışlardı. Dijitalleşme sürecinin sadece mühendislik ve tıp alanıyla sınırlı kalmayacağı sosyal bilimlere dayalı tüm meslekler üzerinde etkin olacağı açıkça ortadadır. Tüm bu gerçekler tartışıla dururken tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile bugüne değin varsayım olarak tartışılan dijital dönüşümün adeta tatbikatı gerçekleşti.

Vergi Uygulamalarımızda Yeni Bir Müessese “İzaha Davet”

Zeki KIRBAŞOĞLU

213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 370. Maddesi “ İzaha Davet” başlığı ile yeniden düzenlenmiştir. Düzenleme ile “idarenin verginin ziyaa uğratılmış olabileceğini harice karinelerle tespit ettiği hallerde vergi incelemesi veya takdir işlemine başlanılmadan önce mükelleflerin konuya ilişkin görüşlerinin alınabilmesi için” (1) yeni bir müessese ihdas edilmiştir. 

Vergi ve Sosyal Güvenlik Maliyet Avantajları Açısından Yatırımcılar İçin Bir Cazibe Bölgesi: TÜRKİYE

Dr. Abdülkadir ŞAHİN & Emrah CEBECİOĞLU

Klasik tabiri ile Asya ve Avrupa arasında köprü olarak tanımlanan Türkiye, uluslararası ticaretin merkezi konumundadır. Coğrafi, demografik ve kültürel avantajları ile Türkiye, uluslararası yatırımcılar tarafından cazip bir yatırım merkezidir. Bu yazımızda bilinen bu avantajların yanı sıra Türkiye’nin vergi ve işçilik maliyetleri açısından avantajlarını ortaya koymaya çalışacağız. 

Kripto Paraların (Bitcoin) Uluslararası Boyutuyla Vergisel Açıdan İncelenmesi

Emrah CEBECİOĞLU

Teknolojik dünyada gelişmeler finans  sektöründe yeni enstrümanlara neden olmakta, gelişmeler doğrultusunda uluslararası boyutta vergi uygulamaları kendini güncellemek zorunda kalmaktadır. Son yıllar içinde bu enstrümanlar arasında İngilizce tabiri ile “game changer – oyunun kurallarını değiştiren” en önemli enstrüman ise kripto para birimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kripto para birimi denilince akla ilk gelen para birimi ise jenerik marka olan Bitcoindir. 

Nakdi Sermaye Artırımı İle Sağlanan Önemli Bir Avantaj: Vergi İndiriminin Sürekliliği ve Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Durumlar

Dr. Abdülkadir ŞAHİN

Dönem sonu işlemlerinin yaklaştığı bu günlerde önemli bir vergi avantajı sağlayabilecek nakit sermaye artırımı üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisi indirimi önem arz etmektedir. Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketleri nakdi sermaye artırımında indirim uygulamasından faydalanabilmektedirler.

Kiralama işi yapan mükelleflerin kiralamak için aldıkları aracın tesliminde uygulayacakları KDV oranı

Dr. Abdülkadir ŞAHİN

Son zamanlarda Araç kiralama şirketlerinin kiralama yapmak üzere aldıkları binek araçların alımı ve satışı halinde uygulanacak KDV Oranına ilişkin birbirinden farklı görüşler ortaya çıkmıştır. KDV Kanunun İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi başlıklı 30. Maddesinin b bendinde “Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi” hükmü yer almaktadır.

Sirküler, dosya

PKF yayınları

PKF istanbul faydalı bilgiler

PKF, haberler

Vergi venetimi ve güncel haberler