PKF Verimlilik Denetimi

Verimlilik denetimi, işletmenin kaynaklarını mal veya hizmet üretmede ne kadar iyi kullandığının ölçülmesidir. Verimlilik denetiminde, tutumluluk ve etkinliğin önemi büyüktür. Tutumluluk, uygun düzeyde kaliteyi de göz önünde bulundurarak bir faaliyet için kullanılan kaynakların asgariye indirilmesi anlamına gelmektedir. Etkinlik ise hedeflere ulaşma derecesi ve bir faaliyetin planlanan etkisi ile gerçekleşen etkisi arasındaki ilişkidir.
Verimlilik denetiminin aşamaları şöyledir:

  • İşletmenin önemli faaliyet konuları tespit edilir,
  • İşletmenin faaliyet bütçeleri elde edilir,
  • İşletmenin randıman oranları tespit edilir,
  • İşletmenin yıllar itibariyle verimlilik oranları tespit edilir,
  • İşletmenin içinde bulunduğu sektörün verimlilik oranları araştırılır,
  • İşletmenin faaliyet süreçleri gözlemlenir,
  • İşletmenin faaliyet bütçesi ve gerçekleşen faaliyetleri incelenir, sapmaların nedenleri ortaya konur,
  • İşletmenin verimlilik performansı sektör ortalamaları ve önceki yıllar ile karşılaştırılır,
  • Alternatif maliyet analizleri yapılır,
  • Yönetime tavsiye mektubu hazırlanır.

Bu çalışma işletmelerin verimliliklerini sorgulama ve verimliliklerini artırma imkanı sağlamaktadır. Verimlilik çalışmalarını yapma alışkanlığı işletmeye kazandırılmakta ve üst yönetim tarafından takip edilmesi sağlanmaktadır.