PKF İstanbul Eğitim Hizmetleri

Eğitim programlarımız iki şekilde gerçekleştirilmektedir:

 •  Herkese açık eğitim programları  
 • Şirkete özel eğitim programları

Eğitimler konusunun uzmanı personelimizin katkıları ile verilmekte olup eğitim konuları aşağıdaki gibidir.

 • Vergi Konuları: Vergi mevzuatında meydana gelen değişiklikler ve işletmeler üzerindeki muhtemel etkileri
 • İç Kontroller: Şirketlerde iç kontrol sistemleri, zayıf noktaların tespiti ve düzeltilmesi, iç denetim görevinin sağladığı katma değerin arttırılması.

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)

 •  TFRS hakkında genel bilgilendirme
 •  TFRS uygulamasında kavramsal çerçeve
 • TFRS kapsamında düzenlenecek finansal tablolar
 • TFRS kapsamında finansal tabloların sunumu
 • Kapsamlı gelir tablosu
 • Nakit akış tablosu
 • Hasılat
 • Stoklar
 • Finansal araçlar
 • Maddi duran varlıklar
 • Maddi olmayan duran varlıklar
 • Kiralamalar
 • Yatırım amaçlı gayrimenkuller
 • Borçlanma maliyetleri
 • Karşılıklar
 • Varlıklarda değer düşüklüğü
 • Çalışanlara sağlanan faydalar
 • Muhasebe politikaları, tahminler ve hatalar
 • Bilanço tarihinden sonraki olaylar
 • İşletmenin sürekliliği kavramı

Tek Düzen Hesap Planı (THP)

 • Türkiye’deki Vergi Uygulamaları
 • Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Uygulamaları
 • Vergi Usul Kanunu
 • Katma Değer Vergisi Kanunu
 • Diğer Vergi Kanunları

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

 • Yeni bir Türk Ticaret Kanununu gerekli kılan sebepler
 • Yeni TTK’ya egemen olan ilkeler
 • Yeni TTK’nın sistematiği
 • Yeni TTK’daki anonim şirketlere ilişkin düzenlemeler
 • Yeni TTK’daki limited şirketlere ilişkin düzenlemeler
 • Şirket ortakları şirketten borç alabilecek mi?
 • Vadeli satışlar tarihe mi karışıyor?
 • Bağımsız denetim yaptırma zorunluluğu
 • Bağımsız denetimin kapsamı
 • İnternet sitesi kurma zorunluluğu

İŞLETME BÜTÇELERİ VE FİNANSAL PLANLAMA

– PLANLAMA 

– BÜTÇELEME

 • İşletme Bütçeleri
 • Stratejik Plan-Bütçe ve Tahmin Arasındaki ilişki
 • Bütçe Türleri
 • Bütçelemenin Sağlayacağı Faydalar
 • Etkin Bir Bütçe Hazırlama Esasları
 • Bütçe Sürecinin Organizasyonu ve Yönetimi
 • Bütçeleme İle İlgili Sorunlar
 • Bütçeleme Süreci Sistemi

UZUN SÜRELİ FİNANSMAN GEREKSİNİMİN TAHMİNİ

 • Proforma Bilanço Hazırlanması
 • Satışların Yüzdesi Yöntemi
 • Rasyolar Yoluyla Proforma Bilanço Hazırlanması
 • Regresyon Korelosyan Yöntemi  
 • Proforma Fon Akım Tablosu

KISA SÜRELİ FİNANSMAN GEREKSİNİMİNİN TAHMİNİ

 • Nakit Bütçesi
 • Nakit Bütçesinin Hazırlanması
 • İnternet sitesinde ilan edilmesi gereken bilgiler
 • Yeni TTK’nın yürürlük tarihi
 • Yeni TTK’ya uyum süreci ve takvimi
 • Yeni TTK’ya ilişkin cezai yaptırımlar

İŞLETMELER İÇİN ÇALIŞMA SERMAYESİNİN YÖNETİMİ VE PLANLANMASI

 • Genel olarak Çalışma Sermayesi
 • Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Açısından Önemi
 • Çalışma Sermayesinin Yabancı Kaynaklarla Finanse Edilmesi
 • Çalışma Sermayesi Politikası
 • Çalışma Sermayesi Gereksiniminin Planlanması

STRATEJİK PLANLAMA

 • Stratejik Yönetim Modeli
 • Stratejik Planlama
 • İşletme Stratejileri
 • Strateji ile Plan ve Bütçelerin Bağlantılı Hale Getirilmesi
 • Stratejik Planlama Yol Haritası
 • Mevcut Durumun İncelenmesi
 • İşletmelerin Mevcut Misyon ve Amaçlarının Belirlenmesi
 • SWOT analizi
 • İşletmenin Vizyon, Misyon ve Amaçlarının Belirlenmesi
 • Stratejilerin Belirlenmesi