6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14, Kat: 3, Maslak, Sarıyer/İSTANBUL adresinde mukim Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ve PKF İstanbul YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından işbu aydınlatma metni düzenlenmiştir.

Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ve PKF İstanbul YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından Başvuru Ekranı üzerinden başvuru yapan kişilerin, “ad-soyad, telefon numarası, e-mail adresi bilgilerine” ilişkin kişisel verileri; süreçlerin başlatılması, yürütülmesi ve reklam-kampanya-promosyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi maksadıyla işlenmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; “ Açık Rıza, Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması”, hukuki sebeplerine dayanılarak yukarıdaki veriler elektronik ortamlarda bilgi ve belge oluşturulması şeklinde tamamen otomatik yollarla işlenmektedir.

Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ve PKF İstanbul YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla “Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına” aktarılmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız.

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu olan Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ve PKF İstanbul YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14, Kat: 3, Maslak, Sarıyer/İSTANBUL’da bulunan adresine 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklara ilişkin taleplerinizi yazılı olarak bildirebilirsiniz.