İç Denetim

İç kontrol sisteminin ve uygulamasının gözden geçirilmesi ve yönetime raporlanması sağlam bir iç kontrol sistemi ve bu sistemin şirket yönetimince öngörülen şekilde uygulanması her işletmenin başarısında önemli rol oynayan bir husustur.

İç kontrolleri olmayan bir işletmenin bulunması söz konusu olmamakla birlikte tasarlanan iç kontrollerin etkin olması ve çeşitli risklere karşılık vermek üzere tasarlanması da gerekir.

İç denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini sağlayarak işletmenin amaçlarına ulaşmasında önemli rol oynar.

Şirkette,

  • iç kontrollerin, işletme ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanıp tasarlanmadığının denetlenmesi isteniyorsa,
  • iç denetim fonksiyonunun dış kaynaktan destek alınarak yerine getirilmesi isteniyorsa,
  • işletme risklerinin tespit edilerek, sürekli değişen iş ve iş yapış şekilleri de dikkate alınarak, iç denetimin yeniden yapılandırılması isteniyorsa,

iç denetime ihtiyaç vardır.

Uzmanlarımızla, işletmenin iç kontrol sisteminin güvenilir olup olmadığını gözden geçirip öngörülen etkinlikte çalıştırılıp çalıştırılmadığını denetliyoruz. Tespit edilen zayıflıklar ve uyulmayan iç kontroller hakkında çözüm önerileri geliştirip, tavsiye raporu şeklinde üst yönetime sunuyoruz.

İç denetimin aşamalarını şöyle sıralayabiliriz:

  • İşletmenin riskleri belirlenir.
  • İşletmenin risklerine karşılık mevcut iç kontrollerin yeterliliği değerlendirilir.
  • İç kontrollerin uygulanıp uygulanmadıkları test edilir.
  • İç kontrol zayıflıklarına ilişkin rapor oluşturulur.
  • İç kontrollerin iyileştirilmesine ilişkin yönetime tavsiye raporu sunulur.

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN