Hukuk Danışmanlığı

Ticaret hukuku, vergi hukuku ve medeni hukuk alanları basta olmak üzere, özel hukuka ilişkin tüm hukuki sorunlarda hizmet veren avukatlık ofisimiz, ticari veya bireysel ilişkilerin kurulmasından önce ve gelecekte doğması muhtemel hukuki uyuşmazlıklara engel olabilmek için avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Uyuşmazlığın doğmasından itibaren müvekkil haklarının korunabilmesi ve hakkın adalete uygun bir biçimde dağıtılabilmesi amacıyla, dava ve icra takibi aşamalarında profesyonel ve kendi alanında uzman avukatlarımız ile hukuki hizmet vermekteyiz.

Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Medeni Hukuk ve Miras Hukuku alanlarında uzmanlaşmış hukuk ekibimiz, mevzuat değişiklikleri ile yeni içtihatları sürekli takip ederek güncel hukuka sürekli hakim olan bir yapıya sahiptir. Ekibimiz, müvekkil taleplerinin yerine getirilmesi ve hakkın yerini bulmasını sağlamak amacıyla, sahip olduğu uzmanlık ve bilgi birikimi ile hizmet vermektedir.

Müvekkillerimiz adına takip ettiğimiz dava ve işlerin tüm aşamalarında Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Meslek Kuralları’ndan doğan her türlü hak ve yükümlülüklere öncelikle riayet ediyor ve müvekkil menfaatlerini en yüksek düzeyde korumak için hukuk kuralları dairesinde her türlü özeni gösteriyoruz;

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku ekibimiz ticari alanda ortaya çıkan her türlü konuda tam donanımlı tavsiye vermektedir. Yerli ve yabancı şirketler ve gruplara, stratejik ve finansal yatırımcılara, fonlara ve Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı kişi veya kuruluşlara şirketler hukuku ve ticaret hukuku alanında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Bu kapsamda, müvekkillerimizin Türkiye’de iştiraklerinin açılması, yabancı ve Türk ortaklarla girişim kurulması, yabancı şirketlerin şube ve irtibat bürolarının kurulması ve Türk yabancı şirketler arasında acentelik, distribütörlük ve iş ortaklığı sözleşmelerinin imzalanması konularında hizmet vermekteyiz.

PKF Hukuk olarak Şirketler ve Ticaret Hukuku danışmanlığı kapsamındaki hizmetlerimizi şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Türkiye’de ticari faaliyetlerin başlatılması
 • Şirket kuruluşu, şirketlerin yeniden yapılandırılması, şirket esas sözleşmesi ve süren faaliyetlere ilişkin belgelerin hazırlanması
 • Birleşme ve devralmalar
 • Ortak girişimler
 • Satın almalar, yeniden yapılandırmalar, çıkışlar
 • Portföy yönetimi
 • Sermaye artırımı ve azaltımı, şirket bölünmesi, kısmi yeniden yapılandırmalar
 • Pay sahipliği sözleşmeleri
 • Düzenlemelere uyumluluk ve kurumsal yönetişim
 • Yetkili ve müdürlere tavsiyeler
Şirketler ve Ticaret Hukuku

Hukuki Danışmanlık

Özellikle önleyici tedbirlerin alınması ve ileride doğması muhtemel problemlerin önüne geçilebilmesi için hukukçu danışmanların varlığı ve onların tavsiyeleri büyük önem arzetmektedir. Uyuşmazlık doğduktan sonra ve taraflarca hukuki süreç başlatıldıktan sonra, zamanında gerekli önlemlerin alınmamış olması sebebiyle her zaman hak kaybına uğrama riski mevcuttur.

Bu bağlamda, her tür sözleşmenin hazırlanması, mevcut sözleşme ve iş ilişkilerinin gözden geçirilmesi, hukuki meselelerde sözlü ve yazılı danışmanlık verilmesi, yeni çıkan kanunlar ve yönetmelikler hakkında bilgilendirme, işçi-işveren ilişkilerinin düzenlenmesi, belirli aralıklarla gözden geçirme toplantılarının yapılması ve üçüncü kişi ve kurumlarla müzakere toplantılarına katılma konusunda verdiğimiz hukuki danışmanlık hizmetlerinin kapsamındadır.

PKF Hukuk bünyesinde, danışmanlık hizmetlerini, isteğe ve içinde bulunulan hukuki durumun özelliğine göre, tek sefere mahsus ya da süreklilik arz edecek şekilde verebilmekteyiz.

Temsil Hizmeti

Avukatlık hizmeti, sadece davalarda veya icra takiplerinde vekalet ilişkisinin kurulmasıyla sınırlı değildir. Nitekim kamu kurumlarıyla ve kurumsallaşmış işletmelerle olan ilişkilerde mevzuata hakim vekiller aracılığıyla işlem yapmak ve hak aramak gerektiği açıktır. Öte yandan gerek bireylerle gerekse firmalarla olan ilişkilerde de kişilerin hak kaybı yaşamaması amacıyla avukatla temsil edilmesi önem arz etmektedir.

PKF Hukuk olarak müvekkillerimize sağladığımız temsil hizmetiyle hukuki bilgimizi ve tecrübemizi ortaya koyuyor, müvekkillerimiz için en olumlu sonuçların alınabilmesi amacıyla hizmet veriyoruz.

Hukuki Danışmanlık

İş Hukuku
Danışmanlığı

Hukuk hizmetlerimiz ile amacımız müşterilerimizin iş hukuku ile ilgili düzenlemelerinin gerekliliklerine en hızlı şekilde cevap verebilmelerini sağlamaktır. Şirketlerin mevzuata uyum ve olası denetimlere hazırlıklı olma sürecinde ilgili müşterilerimize telefon ve e-posta ile destek veriyor, güncel mevzuatla ilgili olarak 3 ayda bir düzenli toplantılar gerçekleştiriyoruz.

Şirketlerin hem çalışanlarına mevzuata uygun bir çalışma ortamı sağlayabilmesi hem de insan kaynakları alanında karşılaşabilecekleri sorunları tespit ederek risk oluşmadan çözümleyebilmek amacıyla İş Hukuku Danışmanlığı kapsamındaki hizmetlerimizi şöyle sıralayabiliriz;

 • Bordrolama, ibra, fesih, ikale, ihbar, ihtar, kıdem, yıllık izin vb. konularda mevzuata uygunluk ve uygulama danışmanlığı
 • Şirketin hazırlayacağı iş hukuku ve sosyal güvenlik konuları ile ilgili metinlerin incelenerek katkıda bulunulması
 • İş sözleşmeleri ve özlük dosyalarının mevzuata uygunluk denetimi
 • Çalışma ve ara dinlenme sürelerinin mevzuata uygunluk denetimi
 • İş yerinde ücret kesme cezalarının mevzuata uygunluğunun denetimi
 • İş yerinde özlük dosyalarının mevzuata uygunluğunun denetimi
 • İş yerinde disiplin yönetmeliği ve uygulamalarının mevzuata uygunluğunun denetimi
 • İş yerinde fazla mesai uygulamalarının mevzuata uygunluğunun denetimi

Yabancı Kişilere Verilen Vatandaşlık, Oturma ve Çalışma İzinleri ile İlgili Hizmetler

PKF Hukuk olarak, yabancılara oturma ve çalışma izni yanında vatandaşlık konularında da verdiğimiz hizmetleri şöyle sıralayabiliriz;

 • Yabancıların çalışma ve oturma izinleri ile vatandaşlık başvuru süreçlerinin yönetilmesi
 • Başvurular öncesinde ilgili mevzuat çerçevesinde durum değerlendirilmesi ve danışmanlık
 • Sektör ve meslek grupları yönüyle çalışma izinlerinin değerlendirilmesi
 • Yurtdışından yapılan kısa süreli görevlendirmeler ile ilgili danışmanlık
 • Başvuru talebinin reddedilmesi durumunda itiraz ve yargı yoluna başvurulması
Oturma Çalışma İzinleri

İcra Takibi Hizmetleri

Uzman hukuk ekibimiz ile ilamlı ve ilamsız icra takipleri, kambiyo senetleri, kira alacakları, rehinin paraya çevrilmesi ve ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin takipleri hazırlıyor ve profesyonel biçimde takip ediyoruz. Aynı zamanda icra takibinin bütününe, borca veya imzaya itirazlar bakımından da profesyonel bir hukuk hizmeti sağlıyoruz.

İcra Takibi Hizmetleri

Dava Avukatlığı

Dava Avukatlığı Sonuç odaklı yaklaşım ve mesleki tecrübenin getirisiyle her hukuk disiplininin kendine has özelliklerini benimseyen ekibimiz, hukukun bütün dallarında profesyonel avukatlık hizmeti vermektedir. Güncel mahkeme kararları ve mevzuat değişikliklerinin sürekli takibi, müvekkillerimize en iyi avukatlık hizmetini sunmamızdaki temel faktörlerden biridir.

Avukatlık hizmeti kapsamında müvekkil memnuniyetinin sağlanabilmesi için her somut olayın kendi özelliğine göre farklılık arz ettiğinin bilinciyle olaya özgü hukuki yolları ve prosedürleri işletiyoruz. Söz konusu prosedürlerin her aşamasında müvekkillerimizi bilgilendiriyor, adaletin gecikmesinin müvekkilde meydana getirebileceği maddi ve manevi zararları engellemek amacıyla uyuşmazlığın olabilecek en kısa sürede çözülebilmesini sağlıyoruz.

Soru, görüş ve

ÖNERİ İÇİN