2020 yılı vergi/sosyal güvenlik uygulamaları değişiklikleri

2020 Yılı Vergi/Sosyal Güvenlik Uygulamaları Değişiklikleri

2020 yılında vergi ve sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarda özellik arz eden konulara ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

SİRKÜLER NO:

2020-01

SİRKÜLER TARİHİ:

02.01.2020

2020 yılında vergi ve sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarda özellik arz eden konulara ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

 • 2020 yılında uygulanacak asgari ücret, geçen yıla göre %15,03 oranında artışla aylık brüt 2.943,00 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre asgari ücretli çalışanın alacağı ücret ve işverene maliyeti aşağıdaki şekilde olacaktır.
ASGARİ ÜCRET (TL) 1/1/2020- /12/2020
Brüt Tutar 2.943,00
SGK Primi İşçi Hissesi (%14) -412,02
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi (%1) -29,43
Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55
Gelir Vergisi (%15) “*” -375,23
Damga Vergisi (binde 7,59) -22,34
Kesintiler Toplamı -839,02
Net Ödenecek Tutar 2.103,98
   
Asgari Geçim İndirimi (Bekar çalışan için örnek) 220,73
Net Ele Geçen Tutar 2.324,71
   
İşveren SGK Primi (%15,5) “**” 456,17
İşsizlik Sigortası Primi (%2) 58,86
İşverene Toplam Maliyet 3.458,03

“*” Hesaplamada gelir vergisi kesinti oranı %15 olarak alınmıştır. Kümülatif matrah dikkate alınarak yıl içinde %20 vergi oranı uygulanması gerekecek bölüm için bekar çalışanın ele geçen ücretinde meydana gelecek azalma, Gelir Vergisi Kanunu madde 32 de yapılan düzenleme ile önlenmiş olup, yıl boyu aynı net ücretin alınması sağlanmıştır.

“**” İşveren SGK primi oranı %20,5 olmakla birlikte 5510 sayılı yasa kapsamında sosyal sigorta priminde 5 puanlık işveren desteği nedeniyle, ödeme yükümlülüklerini süresinde yerine getiren işverenin maliyeti dikkate alınmıştır.

 • SGK primine esas kazançlarda alt ve üst sınırlar ise 2019 yılı boyunca günlük ve aylık olarak aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.
TL Alt Sınır Üst Sınır
SGK Primine Esas Günlük Kazanç 98,10 735,75
SGK Primine Esas Aylık Kazanç 2.943,00 22.072,50
 • Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2020 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

2020 yılında ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi

Gelir dilimi Vergi oranı
22.000 TL’ye kadar 15%
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası 20%
180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası 27%
600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL, fazlası 35%
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL, fazlası 40%

2020 yılında ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi

Gelir dilimi Vergi oranı
22.000 TL’ye kadar 15%
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası 20%
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası 27%
600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, fazlası 35%
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, fazlası 40%
 • İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2020 takvim yılında uygulanmak üzere 23,00 TL olarak tespit edilmiştir. (Sözkonusu tutar % 8 KDV ile birlikte 24,84 TL olmaktadır.)
 • 2020 yılında fatura düzenleme sınırı 1.400 TL ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlardaki sınır 1.400 TL olmuştur.
 • Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2020 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 6.600 TL olarak tespit edilmiştir. Bu istisnadan; ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 180.000 TL yi geçenler yararlanamayacaktır.
 • Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2020 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 18.000 TL olarak tespit edilmiştir.
 • Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2020 takvim yılı gelirlerine de uygulanmak üzere 40.000 TL olarak tespit edilmiştir.
 • Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2020 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.600 TL olarak tespit edilmiştir.
 • İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2019 yılında geçerli olan 14.100 TL tutarındaki sınır, 2020 yılı için 17.300 TL olarak uygulanacaktır.
 • 2020 yılında, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 140.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.
 • 2020 yılında, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 160.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 300.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.

Burada belirtilen konularda ilave bilgi ihtiyacında bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla.