Mükellefiyet Kaydının Terkin Edilmesine İlişkin 520 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin İdare tarafından bir an önce tespit edilerek bu fiillerinin sonlandırılması doğrultusunda,

SİRKÜLER NO: 2020-23
SİRKÜLER TARİHİ: 08.10.2020

Sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin İdare tarafından bir an önce tespit edilerek bu fiillerinin sonlandırılması doğrultusunda, 213 sayılı Kanunun 160/A maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 520 Sayılı VUK genel tebliği yayınlanmıştır.

Tebliğ ile, Vergi Usul Kanunu’nun 160/A maddesine dayanılarak, sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin İdare tarafından tespit edilmesi ve mükellefiyetlerinin resen terkin edilmesine yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Burada belirtilen konularda ilave bilgi ihtiyacında bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla.