İhracat Yapan ve Üretim Faaliyeti ile İştigal Eden Kurumların 1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ: 2022-45

İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanmasını içeren kurumlar vergisi genel tebliğinde değişiklik yapan 20 seri no.lu kurumlar vergisi tebliği 14.05.2022 tarih ve 31835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yeniden Değerleme Uygulamaları ile İlgili Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ: 2022-44

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298/A maddesi kapsamında yapılacak enflasyon düzeltmesi işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığınca) hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ, 14.05.2022 tarih ve 31835 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Konut Satışlarında Uygulanacak KDV Oranı Değişmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ: 2022-39

5359 Sayılı Karar ile bazı mal ve hizmetlerde uygulanan KDV oranında değişiklik yapılmasını öngören karar 29.03.2022 tarih ve 31793 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmış ve yürürlük tarihi 01.04.2022 olarak belirlenmişti. Söz konusu kararda konut teslimlerine yönelik KDV oranlarınca ciddi değişikliklere gidilmişti. Değişikliğin uygulama tarihi 01.04.2022 olarak belirlenmiş olmakla birlikte yapı ruhsatı alınanlar ile ihalesine çıkılmış olan yapılarda anılan tarih öncesindeki uygulamanın dikkate alınacağı belirtilmiştir.

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Yürürlüğe Girmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ: 2022-38

3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir.