509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İlgili tebliğ ile;

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerimizin aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.

e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaklardır.

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklardır.

Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorunda olacaklardır.

Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de Döviz Alım-Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesi e-Belge olarak düzenlenebilecektir.

Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflere Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmektedir.

Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde e-İrsaliye kullanma zorunluluğu getirilmektedir.

Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.

E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.


 

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İlgili tebliğ ile,

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerin aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ve bu mükelleflerimizin mücbir sebepler haricinde faturalarını ve defterlerini kağıt ortam yerine elektronik ortamda düzenleyip, muhafaza ve ibraz edeceklerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Bağımsız denetime tabi olan ticaret şirketleri e-Defter tutma zorunluluğu kapsamına alınmaktadır.

Elektronik defterlerin kapanış tasdiki yerine geçen aylık berat dosyası oluşturma ve Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına izleyen 3 ay içinde yükleme işleminin, üç aylık geçici vergi dönemleri bazında (bu döneme ait aylar için) ve geçici vergi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar gerçekleştirilebilmesi imkanı getirilmiştir.

Elektronik ortamda tutulan defterlerin, vergi güvenliğini sağlamak ve virüs, siber saldırısı vb. diğer teknolojik ataklara karşı tedbir almak amacıyla ikincil kopyalarının gizliliğe ve güvenliği sağlanmış şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde ya da Başkanlıktan izin alabilen güvenli saklamacı kuruluşlar bünyesinde de saklanması zorunluluğu getirilmiştir.

Elektronik defterlerin mükelleflerin kendilerine ait elektronik imza veya mali mühürle imzalanması durumuna ilave olarak, mükellefin Tebliğde öngörülen sürede ve şekilde muvafakat etmesi şartıyla; defter kayıtlarını tutan muhasebe meslek mensubunun ya da e-Defter oluşturma hizmetinden yararlandığı e-Defter yazılım firmasının elektronik imza ya da mali mührü ile imzalanabilmesi imkanı getirilmiştir.


Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (III-35/A.1)” yayımlanmıştır.

Paya dayalı kitle fonlaması, girişimcilere ucuz finansman, küçük tasarruf sahiplerine ise yatırım yapma imkanı sağlamaktadır.

Dünyada yaygınlaşan kitle fonlaması, SPK’nın 03.10.2019 tarihli ve 30907 sayılı Tebliği ile yürürlüğe girmiştir. Buna göre başlangıç aşamasındaki girişimler sermaye ihtiyacını gidermek için halktan para toplayabilecek. Böylece ekonomik kalkınmayı destekleyici potansiyele sahip yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimlerin hayata geçirilmesine olanak sağlanmış olacak. Yenilikçi ve katma değere dayalı iş modeli bulunan şirketlerin yararlanması amacıyla yalnızca Tebliğ’de tanımlı teknoloji ve üretim faaliyetini gerçekleştiren veya gerçekleştirecek olan girişimlere kitle fonlaması imkanı verilecektir.

Girişimciler ile bireysel yatırımcılar internet üzerinden bir platformda buluşacak. Sadece Sermaye Piyasası Kurulu’nun faaliyet izni verdiği ve listesine aldığı platformlar kitle fonlamasına aracılık edebilecek. Yeni iş kuran girişimcilerin yaşadığı en büyük zorlukların başında finansmana erişim gelmektedir. Bankadan uygun şartlarda kredi bulamayan girişimciler, kitle fonlaması sayesinde ihtiyaç duydukları maliyetsiz finansmana erişebilecek. Bireysel yatırımcılar da tek başlarına kayda değer bir etki yaratamayacak olan küçük tutardaki fonlarını birleştirerek bir şirketin hayata geçmesini sağlayabilecek. Böylece yatırımcılar gelişme potansiyeli olan bir şirkete kuruluş aşamasında ortak olma fırsatını elde edecek.


25 Mart 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Mart 2019 Salı günü sonuna kadar, 25 Mart 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 1 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan Vergi Usul Kanunu 114 sayılı sirküleri uyarınca Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2018 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri uzatılmıştır.

Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması:

25 Mart 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Mart 2019 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükellefler beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (26 Mart 2019) ödeyeceklerdir.

3. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

25 Mart 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 01 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri gelir vergisinin 1. taksit ödemesini kanuni süresinde (01 Nisan 2019) yapmaları gerekmektedir.


Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına İlişkin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Kurul Kararları 6 Eylül 2019 Tarihli ve 30880 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır.

Ülkemizdeki faizsiz finans sektörünün gelişimine katkı sağlamak, söz konusu sektöre özgü finansal işlemlerin kalitesini ve bu işlemler hakkında farkındalığı artırmak amacıyla, KGK tarafından faizsiz finans alanında yayımlanan uluslararası standartların mevzuatımıza kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda, İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) tarafından yayımlanan Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının mevzuatımıza kazandırılması amacıyla KGK tarafından hazırlanan 1 adet Kavramsal Çerçeve ile 7 adet Faizsiz Finans Muhasebe Standardı 21 Mayıs 2019 tarihli ve 30780 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak mevzuatımıza kazandırılmıştır. 21 Mayıs 2019 tarihli ve 30780 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak mevzuatımıza kazandırılan 1 adet Kavramsal Çerçeve ile 7 adet Faizsiz Finans Muhasebe Standardına ilave olarak yine İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) tarafından yayımlanan 1 adet Faizsiz Finans Muhasebe Rehberi ve 11 adet Faizsiz Finans Muhasebe Standardı 6 Eylül 2019 Tarihli ve 30880 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

İşletmelerin yayımlanan tüm standartları erken uygulamasına izin verilmekle birlikte söz konusu standartlar 1 Ocak 2020 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanmaya başlanacaktır.


31 Ağustos 2019 tarihli ve 30874 sayılı Resmi Gazetede yer alan Tebliğ ile ihracat bedellerinin 180 gün içinde yurda getirilme ve söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunluluğu 6 ay daha uzatılmıştır.

4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1 yıl” ibaresi “18 ay” olarak değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklikle, 04.03.2020 tarihine kadar fiili ihracı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, Tebliğ’de belirtilen süreler içerisinde yurda getirilmesi ve söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunluluğu tekrar uzatılmış oldu.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), firmaların bağımsız denetime tabi kredi limitini, 500 milyon liradan 100 milyon liraya indiren yeni bir yönetmelik yayımlanmıştır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 11/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11/A – (1) Bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dahil, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki EN GÜNCEL BİLGİLERE GÖRE 100 milyon TL ve ÜZERİNDE olan bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki KREDİ MÜŞTERİLERİNDEN , kredi tahsis aşamasında;

a) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunanlardan konsolide, konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunmayanlardan konsolide olmayan, aynı standartlara uygun olarak hazırlanıp Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel finansal tablolarının,

b) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartlarında tanımlandığı şekilde başka bir işletmenin bağlı ortaklığı olanlardan, söz konusu standartlardaki tanımlamalara uyan ana ortaklıklarının Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel konsolide finansal tablolarının,

c) Başka işletmelerin tek başına kontrolünde olmayan ancak müşterek kontrol edilen bir işletme olanlardan, müşterek kontrol eden işletmelerin her birinin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde hazırlanmış ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel haliyle varsa konsolide, yoksa konsolide olmayan finansal tablolarının,

ç) (a) ila (c) bentlerinde belirtilen finansal tablolarda yer verilen bilgilerden hareketle hazırlanacak ve bağımsız denetim kuruluşunun güvence raporunu içeren Ek-4’te verilen analiz tablosunun,

d) Anonim ortaklık olanlardan, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun,bankalarca alınması zorunludur.

Kurumsal Yönetim Tebliğine tabi olmayan anonim ortaklıklar açısından (d) bendi uyarınca hazırlanacak rapor, kurumsal yönetim ilkelerinden; yönetim kurulunun işlevi, faaliyet esasları ve yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklara ilişkin ilkeler bakımından Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan hükümler kıyasen dikkate alınmak suretiyle ve anılan Tebliğe uygun şekilde hazırlanır.

Bu madde hükümleri uyarınca bankalarca alınması zorunlu tutulan finansal tablolar, yurt dışında yerleşik kredi müşterileri bakımından, tabi oldukları yabancı mevzuat uyarınca düzenleyecekleri uluslararası standartlara uygun dipnotlarını da içeren bilanço ile kâr ve zarar cetvelleri ile bunlara ek finansal tabloları ifade eder. Yurt dışında yerleşik kredi müşterileri açısından birinci fıkranın (d) bendi uygulanmaz.

(2) Birinci fıkrada sayılan finansal tabloların, Ek-4’te verilen analiz tablosunun ve kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporunun, kredi ilişkisinin devam ettiği sürece her yıl hesap dönemini izleyen 6 ay içinde alınmasına devam olunur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.


27 Temmuz 2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6)” yayımlanmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 01/6/2017 tarihinde Kırşehir ilinde başlanılan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulamasına, 01/1/2018 tarihinde Amasya, Bartın ve Çankırı illeri de ilave edilmişti.

Bunlar dışındaki iller için uygulamaya dahil olma tarihi 1 Temmuz 2018 olarak belirlenmiş olmasına rağmen, bu tarih sırasıyla; 4 sıra numaralı Tebliğ (RG: 29.05.2018) ile 1 Ekim 2018, 5 sıra numaralı Tebliğ (RG: 27.10.2018) ile 1 Temmuz 2019 olarak değiştirilmişti. Bu kez de, 27 Temmuz 2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6) ile, bu tarih 1.1.2020 tarihine ertelenmiştir.


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), kendisine verilen Türkiye Denetim Standartları (TDS) yayımlama yetkisi çerçevesinde, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından yayımlanan uluslararası standartları referans alma stratejisini benimsemektedir.

IFAC çatısı altında oluşturulan üç bağımsız standart belirleyici kuruldan biri olan Muhasebeciler İçin Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESBA), denetçilerin kamu yararına hareket etme sorumluluğunu yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli hükümler içeren Etik Kuralları yayımlamakta ve zaman içerisinde söz konusu Standartta çeşitli değişikliklere gitmektedir. IESBA tarafından yapılan son değişiklikle birlikte Etik Kurallar yeni bir kodlandırma sistemine tabi tutulmak suretiyle yeniden yayımlanmıştır. KGK, söz konusu Standartı eş zamanlı olarak Türkiye Denetim Standartları külliyatına kazandırmayı planlamaktadır.


Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) uygulama kapsamı genel olarak Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlarla (KAYİK) sınırlandırılmıştır. 2017 yılında yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) ise, bağımsız denetime tâbi olup TFRS uygulamayan işletmelerin finansal tabloları açısından geçerli finansal raporlama çerçevesi hâline gelmiştir. Bağımsız denetime tabi olmayan küçük ve mikro işletmeler, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatı uygulamaya devam etmektedir.

Bu kapsamda KGK tarafından; bilanço esasına göre defter tutma hadlerini sağlayan ve bağımsız denetime tabi olmayan işletmelerin finansal tablolarının, gerçeğe ve ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir finansal bilgi sunmasını teminen Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı’nın oluşturulmasına karar verilmiştir.

KGK’nın konuya ilişkin duyurusunda, Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı’nın hazırlanmasında; AB Direktifi, İngiltere’nin mikro işletmeler açısından yürürlükte olan standardı FRS 105 ve ülkemizde daha önceden uygulanmış muhasebe düzenlemelerinin yanı sıra diğer ülkelerin yerel finansal raporlama çerçevelerinden faydalanıldığı ifade edilmiştir.

Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı uygulaması, TFRS ve BOBİ FRS ile karşılaştırıldığında uygulayıcılar açısından daha az maliyetli olacak şekilde tasarlandığı görülmektedir. Örneğin; TFRS ve BOBİ FRS uygulayan diğer işletmelerden farklı olarak bu kapsamdaki işletmelerin sadece Finansal Durum Tablosu ve Kâr veya Zarar Tablosu sunması yeterlidir. BOBİ FRS uygulayan büyük işletmeler için zorunlu, orta boy işletmeler için ihtiyari olan konsolide finansal tablo hazırlama, ertelenmiş vergi hesaplama gibi yükümlüklere bu düzenlemede yer verilmemiştir.

Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı’nın erken uygulanması da mümkün olmakla beraber 01/01/2021 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinden itibaren uygulamaya konulması planlanmakta olup kamuoyunun ve ilgili kurum ve kuruluşları görüşlerinin alınmasının ardından Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardına nihai hali verileceği ifade edilmiştir.

1 2 3 5