Son zamanlarda Araç kiralama şirketlerinin kiralama yapmak üzere aldıkları binek araçların alımı ve satışı halinde uygulanacak KDV Oranına ilişkin birbirinden farklı görüşler ortaya çıkmıştır. KDV Kanunun İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi başlıklı 30. Maddesinin b bendinde “Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi” hükmü yer almaktadır.

07.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren 2008/13426 sayılı BKK ile uygulanacak KDV Oranlarına dair listeye eklenen bent ile Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 katma değer vergisi oranı uygulanacağı açıklanmıştır.

29.04.2010 tarihli 54 sıra no.lu KDV sirküleri ve 08.08.2011 tarihli 60 sıra no.lu KDV sirkülerlerinde ilgili BKK ve Kanun Maddesine atıfta bulunularak  “ Aracın 87.03 pozisyonunda yer alan binek otomobili niteliğine haiz olması durumunda 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli  I sayılı listenin 9 uncu sırasına istinaden söz konusu aracın satışı %1 oranında KDV’ye tabi olacaktır. Araç sahibinin KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklendiği KDV’yi indirim hakkı bulunması halinde (araç kiralama, taksi işletmesi gibi) bu aracın satışında KDV oranı %18 olarak uygulanacaktır. Ancak, binek otomobillerinin alımında yüklendiği KDV’yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin 31/12/2007 tarihi itibariyle aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslimi %1 oranında KDV’ye tabi tutulacaktır. Aracın 87.03 pozisyonunda yer almaması durumunda ise %18 oranında KDV uygulanacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen Kanun Maddeleri, Bakanlar Kurulu Kararı ve Sirküler gereğince; Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanlar,  binek araç alımında ödedikleri KDV’leri indirim konusu yapabilirler. Binek araçların satışı halinde %1 KDV oranı uygulanabilmesi için ise aşağıdaki şartların birlikte sağlanması gerekmektedir.

1- Şirketin faaliyetinin kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan şirket olması,

2- Faaliyet konusu 1. Maddedeki firma olmakla birlikte kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri binek araç olması,

3- 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması

4- Söz Konusu aracın 87.03 pozisyonunda yer alan binek araç olması gerekmektedir.

Faaliyet konusu  araç kiralaması  olan şirketlerin,  31.12.2007 tarihinde aktiflerinde ya da envanterinde bulunmayan araçların 2 veya daha fazla yıl geçse dahi tesliminde %18 KDV hesaplanması gerekmektedir.“

Nitekim İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın vermiş olduğu 11.04.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-266 sayılı muktezada “Buna göre, kiraya vermek veya çeşitli şekillerde işletmek amacıyla iktisap ettiğiniz binek otomobilinin 31/12/2007 tarihi itibariyle işletmeniz aktifinde veya envanterinizde bulunması kaydıyla, iktisap ettiğiniz tarihten itibaren 2 yıl geçtikten sonra tesliminde % 1 oranında KDV uygulanacaktır. Öte yandan kiraya vermek veya çeşitli şekillerde işletmek amacıyla iktisap ettiğiniz binek otomobilini 31/12/2007 tarihinden sonra iktisap etmiş olmanız halinde ise, söz konusu araçların tesliminde % 18 oranında KDV uygulanacaktır.” denilerek yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda görüş bildirilmiştir.

PKF İstanbul makaleleri

Sirküler

PKF İstanbul yayınları

Pratik bilgiler

PKF istanbul bizden haberler