PKF International tarafından hazırlanan PKF Uluslararası Vergi Bülteni’nin ilk üç aylık sayısı yayımlandı.

2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin sayı; dünya çapında yapılan önemli vergi değişiklikleri ve düzenlemelerini bir araya getirmekte ve bu konular hakkında daha fazla bilgi ve PKF yorumu sunmaktadır.


SİRKÜLER NO: 2020-04
SİRKÜLER TARİHİ: 16.01.2020

Gelir İdaresi Başkanlığınca, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesi ve gönderilmesi ilişkin olarak 13/01/2020 tarihli ve 122 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.

İlgili sirküler ile, vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınarak elektronik ortamda gönderebilmelerine imkân sağlanmıştır.

Şifre ile ilgili yetki tablosu ise Sirküler ekinde aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

ŞİFRE İLE İLGİLİ YETKİ TABLOSU
Genel e-Beyanname Gönderme
Şifresi
Ücrete İlişkin Alınan Şifre
Gönderilebilecek
Beyannameler
Ücrete  ilişkin  MPHB  (1003B)  dışında kalan  Gelir,  Kurum,  KDV,  Damga  vb.  tüm beyannameler Yalnızca ücrete ilişkin MPHB (1003B)
Kullanıcı Kodu Sayısı Yalnızca tek kullanıcı alınabilir. Mükellefiyetli  şubelerin  her  biri  için ayrı bir kullanıcı alınabilir.
Görüntüleme
Yetkisi
Sigortalılara   ilişkin   prim   ve   hizmet bölümü  hariç  olmak  üzere  ücrete  ilişkin MPHB (1003B) ve diğer tüm beyannameleri görüntüleyebilir. Yalnızca  ücrete  ilişkin  MPHB  (1003B) görüntüleyebilir.

 

.


02/01/2020 tarihli ve 30996(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 02/01/2020 tarihli ve 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mobilya sektöründe kullanılan ve GTİP numaraları itibarıyla belirlenmiş döner koltuklar ve sandalyeler, yatak haline getirilebilen mobilyalar, mutfaklarda ve yatak odalarında bürolarda kullanılan mobilyalar, büro mobilyaları ve diğer ahşap, metal ve plastik mobilyalar gibi ürün gruplarında KDV oranı yüzde 8’e indirilmiştir.

Öte yandan Tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde %8 olan katma değer vergisi oranı ile, Balık teslimlerinde %8 olan katma değer vergisi oranı, toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan teslimler ile bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan teslimlerde KDV oranı yüzde 1’e indirilmiştir.


Aşağıda yer alan Tebliğ ile ihracat bedelinin yurda getirilme zorunluluğuna ilişkin düzenlemelerde bazı değişiklikler olmuştur. Bunlardan en önemlisi, ihracat bedelinin belirtilen sürede yurda getirilmesinin yeterli olacağı, “Söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunludur.” düzenlemesinin kaldırılmasıdır. Yeni uygulamada, “Bankalarca söz konusu bedellerin yurda getirildiğine dair EK-1’de yer alan İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenlenir.” denmektedir.

2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) ile 4 Eylül 2018 tarihinden itibaren altı ay süre ile ihracat bedellerinin180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilme ve % 80’nın bankaya bozdurma zorunluluğu getirilmiş, daha sonra 3 Mart 2019 tarihli ve 30703 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2019-32/53 Tebliğ ile bu süre 4 Eylül 2019 tarihine, 31 Ağustos 2019 tarihli ve 30874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2019-32/55 Tebliğ ile de 4 Mart 2020tarihine kadar daha uzatılmıştı.

31 Aralık 2019 tarihli ve 5. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019-32/56) ile daha önceki Tebliğlerle getirilen ve ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesine ilişkin sürelerle ilgili düzenlemeler devam ederken, söz konusu ihracat bedellerinin bir bankaya satılması zorunluluğuna ilişkin düzenlemeler kaldırılmıştır. Ancak bedellerin yurda getirilme süresi, fiili ihraç tarihinden itibaren yine 180 günü geçemiyor. İhracatçılar, ihraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilmesinden ve ihracat hesabının süresinde kapatılmasından sorumludur.

İhracata aracılık eden bankalar, sadece ihracat bedellerinin yurda getirilmesini izlemekle yükümlüdür. Bankalarca söz konusu bedellerin yurda getirildiğine dair Tebliği eki EK-1’de yer alan İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenlenecektir. Ancak henüz İhracat bedellerinin takip edileceği bilgi sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygulamaya alınmadığından, alınana kadar İhracat Bedeli Kabul Belgesi yerine bankalarca Döviz Alım Belgesinin kullanılması mümkün olacaktır.

Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;30.000 ABD dolarına kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın terkin edilmek suretiyle kapatılacaktır. 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle açık bulunan ihracat hesapları için, Tebliğin ihracatçı lehine olan hükümleri uygulanacaktır.


2020 yılında vergi ve sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarda özellik arz eden konulara ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

 • 2020 yılında uygulanacak asgari ücret, geçen yıla göre %15,03 oranında artışla aylık brüt 2.943,00 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre asgari ücretli çalışanın alacağı ücret ve işverene maliyeti aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

ASGARİ ÜCRET (TL) 1/1/2020- /12/2020
Brüt Tutar 2.943,00
SGK Primi İşçi Hissesi (%14) -412,02
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi (%1) -29,43
Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55
Gelir Vergisi (%15) “*” -375,23
Damga Vergisi (binde 7,59) -22,34
Kesintiler Toplamı -839,02
Net Ödenecek Tutar 2.103,98
 
Asgari Geçim İndirimi (Bekar çalışan için örnek) 220,73
Net Ele Geçen Tutar 2.324,71
 
İşveren SGK Primi (%15,5) “**” 456,17
İşsizlik Sigortası Primi (%2) 58,86
İşverene Toplam Maliyet 3.458,03

 

“*” Hesaplamada gelir vergisi kesinti oranı %15 olarak alınmıştır. Kümülatif matrah dikkate alınarak yıl içinde %20 vergi oranı uygulanması gerekecek bölüm için bekar çalışanın ele geçen ücretinde meydana gelecek azalma, Gelir Vergisi Kanunu madde 32 de yapılan düzenleme ile önlenmiş olup, yıl boyu aynı net ücretin alınması sağlanmıştır.

“**” İşveren SGK primi oranı %20,5 olmakla birlikte 5510 sayılı yasa kapsamında sosyal sigorta priminde 5 puanlık işveren desteği nedeniyle, ödeme yükümlülüklerini süresinde yerine getiren işverenin maliyeti dikkate alınmıştır.

 • SGK primine esas kazançlarda alt ve üst sınırlar ise 2019 yılı boyunca günlük ve aylık olarak aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.
TL Alt Sınır Üst Sınır
SGK Primine Esas Günlük Kazanç 98,10 735,75
SGK Primine Esas Aylık Kazanç 2.943,00 22.072,50
 • Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2020 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

2020 yılında ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi

Gelir dilimi Vergi oranı
22.000 TL’ye kadar 15%
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası 20%
180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası 27%
600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL, fazlası 35%
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL, fazlası 40%

2020 yılında ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi

Gelir dilimi Vergi oranı
22.000 TL’ye kadar 15%
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası 20%
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası 27%
600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, fazlası 35%
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, fazlası 40%
 • İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2020 takvim yılında uygulanmak üzere 23,00 TL olarak tespit edilmiştir. (Sözkonusu tutar % 8 KDV ile birlikte 24,84 TL olmaktadır.)
 • 2020 yılında fatura düzenleme sınırı 1.400 TL ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlardaki sınır 1.400 TL olmuştur.
 • Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2020 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 6.600 TL olarak tespit edilmiştir. Bu istisnadan; ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 180.000 TL yi geçenler yararlanamayacaktır.
 • Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2020 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 18.000 TL olarak tespit edilmiştir.
 • Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2020 takvim yılı gelirlerine de uygulanmak üzere 40.000 TL olarak tespit edilmiştir.
 • Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2020 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.600 TL olarak tespit edilmiştir.
 • İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2019 yılında geçerli olan 14.100 TL tutarındaki sınır, 2020 yılı için 17.300 TL olarak uygulanacaktır.
 • 2020 yılında, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 140.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.
 • 2020 yılında, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 160.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 300.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.